Thiết kế theo ý tưởng của khách hàng
Tư vấn
Cung cấp nguyên vật liệu
Cung cấp khuôn mẫu
Thử nghiệm chạy khuôn
Sản xuất
Gia công
Kiểm tra sản phẩm
Đóng gói
Vận chuyển